Vzdělávání zaměstnanců Sophia Solutions

Anotace projektu: Projekt Vzdělávání zaměstnanců Sophia Solutions, s.r.o. má za cíl zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců firmy. Díky realizaci projektu se tak zajistí větší soulad kvalifikací a kompetencí zaměstnanců s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Obor IT je vysoce dynamický a je potřeba držet krok s dobou, což je možné jen díky neustálému vzdělávání zaměstnanců v nových technologiích. Vzdělanost zaměstnanců jde ruku v ruce s konkurenceschopností společnosti.

Informace o projektu:

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005200

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2018

Celkové výdaje: 2 230 072,00Kč

Výzva: 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Realizace

V období březen 2017 - únor 2018 jsme vyškolili celkem 26 zaměstnanců/yň v manažerských dovednostech, konkrétně v těchto oblastech:

  • Jednání a vyjednávání
  • Vyjednávání a argumentace
  • Firemní kultura
  • Vedení a koučink
  • Motivace zaměstnanců
  • Prezentační dovednosti
  • Time management
  • Marketingový a komunikační mix
  • Týmová spolupráce
  • Projektové řízení

V následujícím období až do června 2018 budou vybraní zaměstnanci/yně pokračovat ve školení manažerských dovedností.

V březnu 2018 bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na dodavatele školení v oblasti specializovaného IT.

Realizace projektu byla prodloužena do června 2018.